Revisionsvärdet för småbolagsklienter utifrån ett genusperspektiv
: Om det finns en skillnad på uppfattning av revisionsvärdet indelat i kärn- och mervärde sett utifrån klientens sociala kön

 • Meral Ceviz
 • Elma Agovic

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Tidigare studier har undersökt revisionens värde för små och medelstora bolag som väljer att revidera sitt bolag trots att revisionsplikten avskaffades år 2010. Studierna har visat att olika faktorer som exempelvis bransch, kan påverka hur småbolagsklienten uppfattar revisionsvärdet. Däremot har det inte gjorts några studier som undersöker om genus kan ha en påverkan på hur småbolagsklienter kan uppfatta revisionens värde indelat i kärn-och mervärde. Eftersom studier påvisar att genus skillnader finns inom ledarskap, och småbolagsägaren är en ledare, finner vi det relevant att sammankoppla genusskillnader i ledarskap med revisionsvärdet och undersöka om det finns en skillnad i uppfattningen av revisionsvärdet för småbolagsklienter. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en skillnad i småbolagsklientens uppfattning av revisionsvärdet indelat i kärn- och mervärde sett utifrån ett genusperspektiv. Studiens modell har grundats genom att dela in revisionsvärdet i kärn-och mervärde. Kärnvärdet av revisionen förklaras utifrån nationalekonomiska teorier, revision som försäkran, revision som förbättring, samt revision som försäkring. Mervärdet av revisionen förklaras ur revisors-klient relationen och fristående rådgivningen, revisorn erbjuder småbolagsklienten. En kvalitativ forskningsmetod har använts för att besvara studiens syfte och frågeställning. Studiens bidrag till forskningen är att skapa en förståelse för hur genus kan påverka uppfattningen av revisionsvärdet, effektivisera revisorernas marknadsföring genom att uppfylla småbolagsklienters förväntningar på revisionen ur ett genusperspektiv. Studien kom fram till att de kvinnliga och manliga respondenterna hade en likvärdig uppfattning av kärnvärdet som erhölls av revisionen, medan kvinnliga respondenterna hade en större uppfattning och fler förväntningar av mervärdet som främst var baserat på revisors och klientrelationen.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖzgün Imre (Handledare), Torsten Andersson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Småbolagsklienter
 • Revisionsvärde
 • Genusperspektiv
 • Kärnvärde
 • Mervärde

Citera det här

'