Revisorbyte
: hur reagerar marknaden vid tillkännagivandet om ett revisorbyte

 • Samih El-borchali
 • Sophie Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien är en eventstudie vars syfte är att undersöka om tillkännagivandet av ett revisorbyte har någon effekt på marknaden. Studien undersöker således om det går att utläsa någon förändring i företagens aktiekurser i samband med tillkännagivandet om bytet. Vidare syftar studien till att svara på om det finns något samband i revisorsbyten som sker mellan olika företagssektorer, Large respektive Small Cap samt om det finns något samband i revisorsbyten mellan olika branschindex inom handels, tillverkande och tjänstebolag. Samtliga 33 bolag som studien omfattar, är noterade på Nasdaq Omx Stockholm 30. Resultaten har studerats både enskilt för varje bolag samt genom en sammanslagning av samtliga bolag.

  Händelsefönstret har definierats till den tidsperiod som ska undersökas och sträcker sig från tre dagar innan till tre dagar efter tillkännagivandet. Vid beräkning av den normala avkastningen har marknadsmodellen använts som beräkningsmetod och för att ta fram den förväntade avkastningen har Omx Stockholm 30 index samt de historiska börskurserna för respektive bolag använts.  

  Studiens teoretiska referensram utgår från en kombination av olika teorier för att på så sätt få en djupare förståelse för revisorns roll och hur den kopplas samman med marknaden. Där revisorns roll som försäkran, förbättring och försäkring samt agentteorin kopplas samman med den effektiva marknadshypotesen. Studien tar även stöd i tidigare forskning och studier kring ämnet.

  Studien kan inte påvisa att det finns något signifikant samband vid tillkännagivandet av ett revisorbyte på marknaden. Studien har vidare valt att testa ytterligare två nivåer för att säkerställa svaret ytterligare och utesluta dess eventuella påverkan. Även dessa hypoteser visar på samma svar. Det råder alltså ingen signifikant skillnad sett till de två företagssektorerna Large respektive Small Cap eller branschindexen, handels-, tillverkande och tjänsteföretag. Sett till den kumulativa avkastningen varierade denna något för bolagen dagarna innan samt dagarna efter händelsedagen. Den största förändringen kunde utläsas hos majoriteten av bolag på sista dagen i händelsefönstret, dag 3.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare) & Håkan Jankensgård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • revisorn
  • emh
  • event studie

  Citera det här

  '