Revisorers attityder och resonemang kring marknadsföring av revisionstjänster

 • Louise Jönsson
 • My Quan

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att förstå revisorers attityder och resonemang kring marknadsföringen av revisionstjänster.

  Studien utgår ifrån en abduktiv ansats och kvalitativa metoder i form av personliga intervjuer har genomförts.

  Studiens teoretiska referensram innefattar teorier och centrala begrepp utifrån vetenskapliga artiklar. Begrepp som behandlas är profession, attityder och revisorers användning av marknadsföring.

  Det empiriska materialet är insamlat genom åtta intervjuer med revisorer runt om i Skåne. Huvudsakligen har attityder och resonemang kring marknadsföring, förändring av marknadsföring, marknadsföringsmetoder och kundrelationer jämförts och analyserats.

  Studiens empiriska analys visade att respondenterna refererar olika till begreppet marknadsföring, vilket kan anses vara en anledning till de positiva respektive neutrala attityderna. Dessutom iakttogs skilda attityder gentemot marknadsföring beroende på revisionsbyråns storlek. Respondenter från större byråer hade mer positiva attityder i förhållande till respondenter från små byråer.

  Tilldelningsdatum2014-aug.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohan Alvehus (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisor
  • revisionsprofession
  • attityd
  • resonemang
  • marknadsföring

  Citera det här

  '