Revisorers auktorisationstid
: byråernas dolda påverkan

 • Karolina Näslund
 • Alma Henningsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Antalet auktoriserade revisorer förväntas inte möta den framtida efterfrågan av dem vilket innebär att behovet av auktoriserade revisorer kommer att öka. Den reglerade auktorisationstiden uppgår idag till åtta år medan den genomsnittligen vanligtvis är tio år, vilket kan upplevas som en lång och komplex process. Vi vill undersöka hur organisationerna kan agera för att minska den genomsnittliga auktorisationstiden, genom att studera den praktiska auktorisationstiden, och därmed göra yrket mer attraktivt. Därav är syftet med studien att förklara vilka organisatoriska faktorer som påverkar revisorers praktiska auktorisationstid.

  Studien har en kvantitativ ansats och genom ett deduktivt angreppssätt har hypoteser utvecklats. En enkätundersökning utfördes på auktoriserade revisorer fördelade på revisionsbyråer runt om i Sverige för att pröva hypoteserna. De organisatoriska faktorerna som undersöktes i studien är mentorskap, byråspecifik utbildning och managementmetoden up-or-out. Utöver de organisatoriska faktorerna kan det finnas faktorer som påverkar auktorisationstiden, därför testades även ytterligare faktorers påverkan. Dessa faktorer var genus, ålder vid auktorisation, byrå vid auktorisation, antal skrivna auktorisationsprov, tidigare arbetserfarenheter, högskola/universitet, examensnivå och tjänstledighet.

  Studien resulterade inte i några signifikanta samband mellan revisorers praktiska auktorisationstid och de tre oberoende variablerna som inkluderades i studien. Därav kan slutsatsen dras att revisionsbyråerna inte antas ha en stor påverkan på revisorernas praktiska auktorisationstid. Då studien innehåller brister och att inga signifikanta samband kunde påvisas, finns där ett behov och en möjlighet för vidare forskning kring forskningsfältet.

  Tilldelningsdatum2018-sep.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare) & Nellie Gertsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • auktorisationstid
  • organisatoriska faktorer
  • revisor
  • revisionsbyrå
  • karriär

  Citera det här

  '