Revisorers internationella mobilitet

  • Jessica Celina
  • Sarah Höglund
  • Christina Lind

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vad som påverkar revisorns val att arbeta eller inte arbeta internationellt och i vilken mån detta påverkar honom.

Eftersom vi inte fann någon passande teori beslöt vi oss för att skapa vår egen. Denna teori utgår från egna antaganden och andras teorier och har byggts upp med hjälp av fem hypoteser, vilka vi rangordnat efter hur mycket vi antar att de påverkar revisorns val. De fem hypoteserna är: legala, stabilitet, sociala, kulturella och ekonomiska.

Då vi ville gör arbetet mer intressant valde vi att undersöka tre länder: Sverige, Storbritannien och Kroatien, detta medförde att vi kunde göra jämförelser mellan revisorer från dessa länder.

För att det skulle vara möjligt för oss att uppfylla syftet och för att kunna testa om vår teori var korrekt samlade vi in primärdata och sekundärdata. Primärdatan består av svaren vi fick på våra e-postenkäter medan sekundärdatan innehåller information om revisorsutbildningarna samt information om Sverige, Storbritannien och Kroatien.

Utifrån analyser på dessa data drog vi slutsatsen att vår teori inte var korrekt fullt ut då hypoteserna legala och stabilitet ej påverkade revisorns val att arbeta eller inte arbeta internationellt i den utsträckning som vi antog. Detta leder till att vår teori bör justeras då det gäller hypotesernas rangordning. Vi kom även fram till att de som har arbetat internationellt och de som inte har arbetat internationellt bör undersökas var för sig då faktorernas påverkan skiljer sig väsentligt åt mellan dessa två grupper

_________________________

The aim with this dissertation was to examine what affects the accountant’s choice to work or not to work abroad and in what degree it affects him.

Due to the fact that we did not find an appropriate theory we decided to create our own. This theory starts out from our own assumptions in conjunction with other theories and has been built up with the help of five hypothesises, which we have categorised after how much we assume that they affect the accountants choice. The five hypotheses are: legal, stability, social, cultural and economical.

Because we wanted to make it a broad examination we chose to examine three countries: Sweden, UK, and Croatia. This allowed us to compare accountants from these countries.

To make the aim possible and to be able to test if our theory was correct, we collected primary and secondary data. The primary data contains the answers we received from our email inquiries while the secondary data contains information about the accountants’ educational background and useful information about Sweden, UK and Croatia.

From our analysis we draw the conclusion that our theory was not fully correct. The legal and stability hypothesis did not affect the accountant’s choice to work or not work abroad in the same degree as we assumed. This means that out theory needs to be adjusted when it comes to the hypothesis categorisation. We also came to the conclusion that the accountants that worked abroad and the ones that did not should be examined separately because the factors separate greatly between the two groups.

The dissertation is written in Swedish.

Tilldelningsdatum2004-jan.-01
OriginalspråkSvenska

Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

Citera det här

'