Revisorers skyldighet att dokumentera
: faktorer som medför att brister uppstår i revisionsdokumentationen

 • Ivana Miskovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Genom åren har det skett en rad företagsskandaler som kopplats samman med brister i revisionen. För att undvika liknande skandaler i framtiden har ökade krav i lagstiftning och uppdatering av standarder för revisionsarbete införts. Med hjälp av regelbundna kontroller ska revisionen hålla hög kvalitet och brister ska upptäckas tidigare. Tidigare forskning har visat att det ofta är i revisionsdokumentationen som brister förekommer.Syftet med uppsatsen är att undersöka revisorers uppfattningar om vilka faktorer som orsakar att brister uppstår i revisionsdokumentationen. För att uppfylla syftet har intervjuer gjorts med tio revisorer som arbetar på olika revisionsbyråer i Skåne. Det teoretiska ramverket presenteras i en figur som visar min tolkning av hur olika faktorer påverkar revisionsdokumentationen.Slutsatsen av studien visar att revisorns uppfattningar om regleringen, revisorns yrkesroll och revisionsbyrån är faktorer som kan medföra att brister uppstår i revisionsdokumentationen, vilket många gånger kan relateras till tidsbrist hos revisorn. Det moment i revisionsprocessen som rör bedömningar om vad som är väsentlig information kan även medföra brister i revisionsdokumentationen. Detta eftersom revisorer kan tolka och bedöma olika, vilket avspeglar sig i vilken information varje revisor anser vara väsentlig information att ta med i revisionsdokumentationen. Detta kan sin tur leda till att alla revisorer inte får med vad som krävs enligt lag och standard.Som förslag på framtida forskning ska en undersökning göras på hur många uppdrag som är optimalt för en revisor att revidera per år.

  Tilldelningsdatum2018-juli-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareNils-Gunnar Rudenstam (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • väsentlighet
  • dokumentation
  • professionella bedömningar
  • profession
  • brister
  • revision

  Citera det här

  '