Revisorns användande av experter och dess påverkan på komfort

 • Marcus Lind
 • Magnus Turesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den moderna revisorn är nuförtiden, på grund av en ökad komplexitet, beroende av användningen av experter. Olika skandaler har samtidigt inträffat där det visats sig att revisorn har använt sig av experter i revisionen. Trots att revisorn använder experter står denna ensamt ansvarig för det utlåtande som experten ger. Forskning ger samtidigt indikationer på att revisorns användande av experter innebär en svår situation. På grund av de skandaler som skett och att forskning inom området är begränsad gör det intressant att undersöka hur detta påverkar revisorns komfort. Syftet med denna studie är att undersöka hur revisorns användning av experter påverkar komforten. För att kunna uppfylla detta syfte har denna studie baserats på en deduktiv ansats. En modell har utvecklats baserad på tidigare forskning innehållande olika faktorer såsom; risk, structure/judgement, ”trust”, informationsasymmetri och revisorns övertro. Denna modell har sedan testats empiriskt genom intervjuer med revisorer och experter. Resultaten från denna studie indikerar att användningen av experter har en positiv effekt på revisorns komfort. Slutsatserna som dragits innefattar bland annat att indikationer på att kundperspektivet har en central del i revisorns arbete och att detta är något som tycks ha en påverkan på komforten. Denna studie anses även visa på betydelsen av begreppet ”trust” för skapandet av komfort. Det har även framkommit att revisorns kontroll av expertens bedömning ibland är bristande. Uppsatsens bidrag är framförallt att den belyser ett forskningsområde som är tämligen outforskat, då ingen tidigare forskning tycks ha undersökt användandet av experter ur komfortperspektivet. Uppsatsen bidrar även i form av att den belyser problematiken med att revisorn brister i kontrollen av experten trots att revisorns uppdrag är att skapa komfort hos allmänheten.

  Tilldelningsdatum2014-juli-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTimurs Umans (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisor
  • expert
  • komfort
  • isa 620

  Citera det här

  '