Revisorns komfort inför CSRD
: En kvalitativ studie om revisorer på Big Four:s utmaningar att uppnå komfort vid översiktlig granskning av hållbarhetsrapportering

 • Kajsa Bergfors
 • Maya Hellberg Schöld

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund - Det har blivit allt vanligare med hållbarhetsrapportering för att möta de krav intressenterna ställer på företagen. För att skärpa innehållskraven med hållbarhetsrapportering har EU tagit fram ett nytt direktiv, CSRD. Det nya direktivet innefattar att bolagens hållbarhetsrapportering ska översiktlig granskas av revisor vilket innebär utmaningar för revisorer att uppnå komfort. Syfte - Syftet med denna studie var att skapa en djupgående förståelse för vilka utmaningar Corporate Sustainability Reporting Directive innebär för revisorsprofessionen att uppnå komfort vid kommande översiktlig granskning av lagstadgad hållbarhetsrapportering. Metod & teori - För att uppnå syftet har en kvalitativ studie utförts i form av intervjuer med revisorer från revisionsbyråer tillhörande Big Four. Studien har som teoretisk utgångspunkt använt sig av Carrington och Catasús (2007) studie om komfortteorin samt utgått från professionsteorin med inslag av professionell legitimitet. Resultat – Studiens resultat visar att revisorer på Big Four upplever utmaningar med att uppnå komfort vid kommande översiktlig granskning av hållbarhetsrapportering enligt CSRD genom sina förberedelser att utföra modifierade revisionsberättelser. Utmaningar som påverkar revisorers förmåga att uppnå komfort är främst tidsbrist, fria eller fälla kunder, avsaknaden av praktisk erfarenhet och struktur. För att förbereda sig inför att uppnå komfort vid utmaningarna har revisorer vidtagit åtgärder i form av intern och extern utbildning, rekrytering av hållbarhetsspecialister samt utvecklat användbar granskningsmetodik. Revisorerna har även tillsammans med FAR utvecklat en gemensam granskningsstandard kopplad till CSRD.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Nellie Gertsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • CSRD
 • hållbarhetsrapportering
 • hållbarhetsgranskning
 • revisorsprofession
 • komfortteori

Citera det här

'