Revisorns oberoende
: diskursanalys om hur revisorns oberoende framställs i affärstidskrifter

 • Victoria Lindborg
 • Katarina Tukaric

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Revisorns oberoende är ett aktuellt och omtalat ämne som har varit grund för ett flertal diskussioner genom åren. Skandaler har bidragit till ett minskat förtroende samt förändringar i revisionsvärlden. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur revisorns oberoende framställs i affärstidskrifter med hjälp av diskursanalys. Diskursanalysen är genomförd med stöd av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Analysen utgår ifrån 40 artiklar från affärstidskrifterna Tidningen Balans och Dagens Industri mellan åren 2014 - 2018. De identifierade diskurserna är förändring, förtroende samt skandaler och turbulens. Diskurserna analyserades utifrån textdimensionen, den diskursiva praktikens dimension samt den sociala praktikens dimension. I textdimensionen ligger fokus på texternas modalitet och transitivitet. Den diskursiva praktikens dimension fokuserar på textens producering och konsumtion. I denna dimension analyseras huruvida texterna grundar sig på andra texter samt om det sker en reproduktion av det redan bestående. I den sociala praktikens dimension krävs ytterligare teorier för att kunna sätta empirin i bredare sociala sammanhang, detta görs genom att koppla empirin till teorier om revisorns oberoende. Avslutningsvis, för att svara på studiens syfte, visar resultatet av analysen att framställningen kring revisorns oberoende diskuteras med en negativ ton samt följer ett mönster av upprepning.

Tilldelningsdatum2018-aug.-10
OriginalspråkSvenska
HandledareJohan Alvehus (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • revisor
 • oberoende
 • diskurs
 • tidskrift
 • förändring
 • förtroende
 • skandaler

Citera det här

'