Revisorns påverkan på organisationen

 • Linus Holmqvist
 • Johanna Nilsson
 • Lisette Rosengren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Revisorn påverkar organisationen inom ramen för revision. Påverkan kan utryckas så väl av-siktligt som oavsiktligt. Det avsiktliga kan presenteras genom att revisorn rekommenderar en viss redovisningsmetod, hur lagervärderingen skall utföras eller hur den interna kontrollen skall genomföras. Detta till skillnad från den oavsiktliga som kan kännetecknas av att en or-ganisation utformar redovisningen för möjlighet till revidering.

  Syftet med uppsatsen är att förklara de faktorer som har en inverkan på revisorns påverkan på organisationen. Organisationens storlek, ägarantal och redovisat resultat antas vara faktorer på påverkan. Vidare antas faktorerna även vara trovärdighet mot intressenter, extern och intern-revisorns samarbete samt outsourcing. Fler faktorer som antas är samarbetet mellan externre-visorn och organisationen, kommunikationen externrevisorn och organisationen samt revi-sorns besök på organisationen. Slutligen även antalet besök som ägarna gör på organisationen antogs som en faktor.

  En urvalsundersökning har genomförts där 374 av svenska företag medverkar. Undersökning-en genomfördes genom en webbenkätundersökning. För möjlighet att konstruera enkätfrågor genomfördes expertintervjuer med tre revisorer.

  Genom analys har samband kunnat fastställas mellan revisorns påverkan på organisationen och ett antal förklarande variabler. Undersökningen visar att organisationens trovärdighet mot externa intressenter, samarbete mellan externrevisor och ledning samt kommunikation mellan externrevisor och organisationen är faktorer som inverkar på revisorns påverkan på organisa-tionen. Vidare är även externrevisorns besök på organisationen en faktor.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '