Revisorns professionella bedömning vid granskning av immateriella tillgångar
: Med fokus på aktivering av utvecklingsutgifter

 • Allan Ly
 • Phillip Elmberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I den här uppsatsen lyfter vi fram problematiseringen avseende behovet av ytterligare forskning inom immateriella tillgångar, revisorns professionella bedömningsarbete och aktivering av utvecklingsutgifter utifrån risk- och väsentlighetsfaktorer. Forskningsgapet som har identifierats grundar sig i att immateriella tillgångar inte betraktas som fysiska objekt, vilket medför en svårighet för revisorn att bedöma tillgångarnas värde. Det finns även subjektiva aspekter att beakta. Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för revisorns professionella bedömning vid granskning av immateriella tillgångar, med fokus på aktivering av utvecklingsutgifter. I uppsatsen återfinns beskrivningar av institutionalia för att skapa en förståelse för revisorns professionella bedömning, professionella skepticism, K3 och IFRS. För att besvara syftet har följande teorier använts: Agentteorin, Structur versus Judgement och komfortteorin. Teorier har tillsammans med revisionsprocessen, samt risk- och väsentlighetsfaktorer skapat en referensram. I uppsatsen resultatdel har sex semistrukturerade intervjuer genomförts. Resultatet visar tre väsentliga risk och väsentlighetsfaktorer vid revisorns professionella bedömning vid aktivering av utvecklingsutgifter: värdering, kommersialiserbar och finansiering. Resultatet från de intervjuade personerna avslöjar att värderingen är den största osäkerhetsfaktorn där samtliga intervjuer lyfter fram värderingsproblematiken med immateriella tillgångar.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGert Paulsson (Handledare), Torsten Andersson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • immateriella tillgångar
 • FoU
 • revision
 • revisorns professionella bedömning
 • isa

Citera det här

'