Revisorns roll - från client focus mot public interest

 • Malin Fredin
 • Johanna Predal

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår uppsats har varit att utreda om revisorns roll har förskjutits från ”client focus” mot ”public interest”. Vi har också tagit reda på vad revisorerna tycker om sin nya roll. ”Client focus” innebär att revisorerna utför tjänstejobb, de måste vara måna om sina klienter, dessa har rätt att byta revisor vid missnöje. De huvudsakliga uppgifterna som vi anser ligga i begreppet ”public interest” är skyldigheten att anmäla vid misstanke om brott och uppgiften att i vissa fall skicka orena revisionsberättelser till Skatteverket. Det finns även en del uppgifter som vi varken kan placera under ”client focus” eller ”public interest” utan som vi anser ligger under båda begreppen, hit hör granskningen av miljöredovisningar och sociala redovisningar, eftersom den delvis är reglerad i lag och delvis är självvald.

  Vi har gjort besöksintervjuer hos fyra revisorer, frågorna har varit identiska med öppna svarsalternativ. Svaren har använts för att utvärdera resultatet av undersökningen, analysera och dra slutsatser.

  Resultatet av vår undersökning visar att ingen av de intervjuade revisorerna anser sig se mer till någon intressent än vad de ser till sin klient. Revisorerna anser att gränsen för när de ska anmäla brott bör vara tydligare och att de orena revisionsberättelserna som skickas till Skatteverket inte anses betungande. Av revisorernas svar så tolkar vi det som att granskningen av den lagstadgade miljöredovisningen och sociala redovisningen är viktigare för samhället än för revisorerna själva.

  Revisorerna ser ingen förskjutning mot ”public interest” och anser därför inte att de har fått någon ny roll.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '