Revisorns skyldighet att dokumentera
: revisorers uppfattningar om faktorer som medför att revisionsdokumentationen brister

 • Emma Keifer

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Genom åren har det skett en rad företagsskandaler som kopplats samman med brister i revisionen av de aktuella företagens redovisning. För att undvika liknande skandaler har ökade krav på lag och standard för revision införts. Med hjälp av regelbundna kvalitetskontroller som utfärdas av bland annat FAR och Revisorsnämnden är det tänkt att revisionen ska hålla hög kvalitet och att brister ska upptäckas tidigare. Tidigare forskning visar att det ofta är revisionsdokumentationen som brister när Revisorsnämnden gör sina kvalitetskontroller. Syftet med denna uppsats är att undersöka revisorers uppfattningar om faktorer som kan medföra att revisionsdokumentationen brister. För att uppfylla syftet med uppsatsen har intervjuer gjorts med tio revisorer som arbetar på olika revisionsbyråer i Skåne. Den teoretiska referensramen som studien utgått ifrån är uppbyggd utifrån tidigare forskning kring revisionsprocessen och revisionsdokumentation samt information om lagar, standarder och god revisionssed som revisionsarbetet kretsar kring. Slutsatsen av studien visar på att revisorer uppfattar ett antal faktorer som kan medföra att revisionsdokumentationen brister. Dessa primära faktorer är standardisering, revisorns professionalitet och begränsningar för professionalitet. Som förslag på framtida forskning kan det vara av intresse att se hur många företag som är optimalt för en revisor att revidera per år.

  Tilldelningsdatum2018-juli-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareNils-Gunnar Rudenstam (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • väsentlighet
  • dokumentation
  • professionella bedömningar
  • profession
  • brister
  • revision

  Citera det här

  '