Revisorsassistenters benägenhet att lämna branschen
: En kvantitativ studie angående uppfattningar om den professionella verksamheten och uppfattningar om affärsverksamheten

 • Lina Karlsson
 • Sofie Svensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Personalomsättningen i revisionsbranschen är ett aktuellt ämne och ses som ett problem i branschen. Revisionsbranschen utvecklas och går från att vara en klassisk profession till att bli mer affärsinriktad och lönsamhet blir allt viktigare. Tidigare forskning kom fram till att uppfattningar påverkar valet att lämna branschen. Syftet med studien är därmed att utforska om revisorsassistentens benägenhet att lämna branschen påverkas av uppfattningar om den professionella verksamheten och uppfattningar om affärsverksamheten.

Studien har en kvantitativ ansats och en webbaserad enkät med olika påståenden om revisorsassistentens uppfattningar har använts. Enkäten är baserad på professionsteori och tidigare forskning om business och karriärbyten och den skickades till revisorsassistenter på svenska revisionsbyråer. Variabler som studerats är uppfattningar, upplevelser, förväntningar, kön, ålder, erfarenhet i branschen, byråtillhörighet, storleken på det kontor revisorsassistenten arbetar på och om du arbetar eller har arbetat i branschen.

Studien kom fram till att det finns ett positivt signifikant samband mellan uppfattningar om affärsverksamheten och karriärbyten. Vidare fann studien en indikation på ett negativt samband mellan uppfattningar om den professionella verksamheten och karriärbyten. Studien fann även en indikation på ett positivt samband mellan kontorsstorlek och karriärbyte. Det fanns även ett positivt signifikant samband mellan erfarenhet och karriärbyte samt mellan ålder och karriärbyte. Uppfattningar har visat sig påverka även i andra studier men uppfattningar om affärsverksamheten är ett relativt outforskat ämne och vidare studier behövs

Tilldelningsdatum2018-juni-28
OriginalspråkSvenska
HandledareNellie Gertsson (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekonomi och näringsliv (502)

Nyckelord

 • personalomsättning
 • revisorsassistenter
 • revisionsprofession
 • affärsverksamhet
 • uppfattningar
 • karriär

Citera det här

'