Ridning som hälsofrämjande och lärande aktivitet för personer med funktionshinder
: En kvalitativ intervjustudie

 • Sandra Holmstedt
 • Nina Hult

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Funktionshindrade är en prioriterad målgrupp för folkhälsoarbetet i Sverige. De två viktigaste målområdena som fokuseras är rätten till jämlikhet och delaktighet i samhället samt möjligheten att kunna utföra önskade fritidsaktiviteter. Djur, exempelvis hästar, har i tidigare studier visat sig påverka funktionshindrades upplevda hälsa på ett positivt sätt och bidragit till nya kunskaper om dem själva. Syftet med den här studien var att undersöka på vilka sätt ridning som hälsofrämjande fritidsaktivitet kan bidra till en bättre upplevd hälsa och ett bättre lärande för personer med funktionshinder, och på vilket sätt ridverksamheten är uppbyggd som relateras till ett pedagogiskt perspektiv. Studien utfördes på en ridskola. Metoden som användes i studien var kvalitativ intervju och sammalagt genomfördes sju halvstrukturerade intervjuer med personer med funktionshinder. I resultatet framkom det att respondenterna upplevde att de blivit starkare psykiskt, utvecklat sina fysiska förmågor till det bättre, fått ett bredare socialt nätverk och utvecklats i sitt sätt att lära. Hästarna spelade en stor betydelse i respondenternas liv som bidrog till en bättre upplevd livskvalitet och som gjorde att de kände en meningsfullhet i sin vardag. Ridläraren arbetade utifrån ett individbaserat lärande, därför kunde respondenterna utvecklas i sin egen takt och uppnå egna uppsatta mål. Arbetssättet gjorde att respondenterna hade möjlighet att utvecklas kontinuerligt utifrån det utvecklingsstadium som de befann sig i. Sammanfattningsvis visade studien att ridning som fritidsaktivitet för funktionshindrade hade en hälsofrämjande inverkan på respondenternas hälsa och utveckling.

  Tilldelningsdatum2011-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePetra Nilsson (Handledare), Bengt Selghed (Handledare), Göran Ejlertsson (Examinator) & Elisabet Malmström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)
  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • ridning
  • häst
  • undervisning
  • lärande
  • hälsofrämjande aktivitet
  • hälsa
  • personlig utveckling
  • funktionshinder

  Citera det här

  '