Risk för undernäring bland äldre personer på särskilt boende
: relation med fallrisk, trycksår och nedsatt munhälsa samt kartläggning av erbjudna preventiva åtgärder mot undernäring

 • Anna Mattsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund: Undernäring förekommer hos uppemot 30 % av äldre personer på särskilda boenden (SÄBO). Det är ett av distriktssköterskans ansvarsområden att upprätthålla en god nutritionsvård. Syfte: Syftet var att undersöka förekomst av undernäring bland äldre personer (65 år och äldre) på särskilt boende samt relationer mellan undernäring och fallrisk, risk för trycksår respektive nedsatt munhälsa. Vidare var syftet att undersöka vilka preventiva åtgärder distriktssköterskan erbjöd för att förbygga alternativt behandla undernäring hos äldre personer. Metod: Studien hade en kvantitativ ansats. Antalet studiedeltagare var 436 personer som bodde på SÄBO. Gruppjämförelser gjordes mellan tre oberoende grupper (ej risk för undernäring, risk för undernäring och undernärd) avseende fallrisk, risk för trycksår samt nedsatt munhälsa. Vidare gjordes logistisk regressionsanalys för att undersöka relationen mellan risk för undernäring/undernärd och fallrisk, risk för trycksår samt nedsatt munhälsa. Deskriptiv statistik användes för att beskriva preventiva och behandlande åtgärder. Resultat: Undernäring relaterar starkt till risk för trycksår. Relation kunde inte påvisas mellan undernäring och fallrisk samt munhälsa. Preventiva åtgärder användes i låg utsträckning. Slutsats: Nutritionsomvårdnad är ett komplext område vilket kräver att distriktssköterskan arbetar i ett multidisciplinärt team med riskbedömningar, utredningar, åtgärder och uppföljningar. Nutritionsåtgärder bör erbjudas i högre utsträckning till personer med risk för undernäring eller som är undernärda. 

  Tilldelningsdatum2015-maj-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZada Pajalic (Handledare) & Westergren Albert (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • undernäring
  • särskilt boende
  • riskbedömningar
  • nutritionsåtgärder
  • senior alert
  • distriktssköterska
  • multidisciplinärt team

  Citera det här

  '