Risker för vattenkvaliteten i Svalövs kommuns vattendrag vid översvämningar i nivå med ett 200-årsregn
: En systematisk inventering av potentiellt förorenande verksamheter

  • Elin Edvardsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Vatten är en av de viktigaste naturresurserna på jorden. Processer som styr vattnets kretslopp är nederbörd, ytavrinning, infiltration och avdunstning. Mänsklig påverkan och klimatförändringar kan orsaka en obalans i processerna, något som bland annat kan leda till översvämningar. Studiens syfte är att kartlägga och analysera hur vattenkvaliteten i Svalövs kommuns vattendrag riskerar att påverkas negativt av översvämningar. I Svalövs kommun ingår vattendrag från fyra avrinningsområden: Vegeås, Rönneås, Saxån-Braåns och Rååns. En översvämningskartering har nyligen genomförts i kommunen som ligger till grund för studien. Översvämningskarteringar görs för att studera områden som hotas av översvämning. Med GIS har potentiellt förorenande verksamheter kartlagts, dessa består av Svalövs kommuns tillsynsobjekt och EBH-objekt som är Länsstyrelsens potentiellt förorenande områden. Tillsammans med översvämningskartering och lågpunktkartering och med stöd av flygfoton har en kartläggning gjorts över vilka verksamheter som hotas av översvämning och därmed riskerar att förorena vattenkvaliteten i kommunens vattendrag. Resultatet av analysen i GIS visar att 22 potentiellt förorenande verksamheter har detekterats som kan grupperas som avfallsanläggningar, avloppsreningsverk, drivmedel och bilvård med flera, lantbruk med djurhållning och industrier. Föroreningsbilden från dessa verksamheter varierar stort. Det är organiska nedbrytbara ämnen som kan leda till syrefattiga vattenmiljöer, patogena organismer som kan sprida smittor, POP´s som riskerar att ge långvariga toxiska effekter hos vattenlevande organismer, läkemedelsrester som stör fiskars fortplantningsförmåga, kväve och fosfor som bidrar till övergödning och metaller som ger negativ miljöpåverkan. Studien visar vikten av att arbeta mot en hållbar utveckling för att ge kommuner ett verktyg för klimatanpassning och att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLinn Svensson (Handledare), Adina Strunk (Handledare), Nils-Olof Svensson (Handledare) & Pille Kängsepp (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • Översvämning
  • översvämningskartering
  • klimatförändringar
  • föroreningar
  • klimatanpassning

Citera det här

'