Riskinformationsgivning
: en fallstudie om hur stora och små banker skiljer sig åt i Skandinavien

 • Steven Jamei
 • Ardian Hashani

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Problematisering Tidigare forskning betonar att riskrelaterad information inte är utgiven i den mängden som intressenter efterfrågar, särskilt på senare tid då intresset av riskinformation har ökat. Det föreligger skillnader i riskupplysningsmängden mellan banker. Ett fåtal forskare menar på att bankens storlek kan vara en faktor som påverkar mängden riskupplysningar som redovisas.

  Syfte Studien syftar till att förklara om det föreligger ett samband mellan bankernas storlek i Skandinavien och mängden riskupplysningar bankerna publicerar i årsrapport.

  Teoretiskt perspektiv Studien anknyter delar från tidigare litteratur och vetenskapliga artiklar med fokus på riskrelaterad information som förekommer i bankers rapporter.

  Empirisk metod En kvantitativ metod används för att undersöka sambandet mellan banker och riskupplysningsgivningen. Datainsamling består av 30 bankers riskrelaterade rapporter i Skandinavien. Undersökning omfattar multipla regressionsanalyser, Pearsons korrelationstest och minsta kvadratmetoden.

  Slutsats Resultatet påvisar att det finns ett samband mellan bankernas storlek och mängden riskupplysningar.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Jankensgård (Handledare) & Emil Numminen (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • riskinfomation
  • riskupplysningar
  • riskrapporter
  • riskhantering
  • årsredovisning
  • bankstorlek

  Citera det här

  '