“Särskilt stöd är ett mysterium...”
: En intervjustudie om erfarenhet av och synen på särskilt stöd i engelska på gymnasieskolan enligt speciallärare, specialpedagoger och engelsklärare

 • Sofia Karlsson
 • Anna Olsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka hur speciallärare,
specialpedagoger och lärare i engelska beskriver sin erfarenhet av och syn på
särskilt stöd i kursen engelska 5 på gymnasiet. Undersökningen utgår från tre
forskningsfrågor som berör det särskilda stödets organisation, dess metoder samt
utvecklingsmöjligheter. Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade
intervjuer, för att på djupet undersöka respondenternas egen syn på det särskilda
stödet samt erfarenheter av detsamma. Resultatet visar att organisationen kring det
särskilda stödet skiljer sig åt mellan olika skolor och att det påverkas av ett stort
antal ramfaktorer. Speciallärarens och specialpedagogens roll och
arbetsuppgifter är inte tydligt definierade, enligt respondenterna på skolorna i vår
studie, och varierar kraftigt från skola till skola. Vissa skolor saknar helt
speciallärare då andra professioner som specialpedagog och engelsklärare
undervisar i särskilt stöd. Resultatet visar även att de specialpedagogiska
insatserna till stor del handlar om att utveckla lässtrategier och studieteknik. Den
sociokulturella teorin med det relationella perspektivet i fokus utgör kärnan inom
det särskilda stödet och en bidragande orsak till ett givande särskilt stöd är ett
adhokratiskt samarbete professioner mellan. Vi vill med vår studie öka kunskapen
om organisationen och utformningen av särskilt stöd.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Engelska 5
 • extra anpassningar
 • organisation
 • metoder
 • ramfaktorteorin
 • sociokulturell teori
 • särskilt stöd
 • utvecklingsmöjligheter

Citera det här

'