Salutogena hälsofaktorer hos lantbrukare
: En enkätstudie om upplevelsen av faktorer som relaterar till hälsa

 • Hanna Jönsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Under lång tid har hälsoarbetet bestått av insatser inom det patogena området som fokuserar på orsaker till ohälsa och sjukdom. Utifrån ett salutogent perspektiv söks istället hälsans ursprung. Perspektivet utgår från vilka faktorer som gör att människor mår bra och vidmakthåller hälsan trots omständigheter som bidrar till att de är eller har varit utsatta för potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller psykosociala faktorer. Syftet med studien var att studera lantbrukares upplevelse av hälsa, med avsikt att beskriva salutogena faktorer för hälsa som kan vara användbara i hälsofrämjande arbete. Datainsamlingen har skett genom en postenkät till 300 lantbrukare i Skåne. Frågeformuläret innehöll frågor om arbetsförhållanden, stress, ekonomi, sociala kontakter, samt hälsa. Studien framhäver vikten av en positiv arbetsupplevelse som en signifikant påverkansfaktor för den salutogena hälsan. Det som framförallt bidrar till en positiv arbetsupplevelse är god social kontakt och en bra ekonomi. Sådana faktorer bör uppmärksammas för framtida hälsofrämjande insatser riktade till lantbrukare.

  Tilldelningsdatum2010-aug.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Andersson (Handledare) & Göran Ejlertsson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)
  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • lantbrukare
  • hälsa
  • salutogenes
  • arbetsupplevelse
  • social kontakt och stress

  Citera det här

  '