Samarbete mellan skolans pedagoger
: med fokus på hjälpverktyg, undervisning och uppföljning

  • Felicia Elofsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie belyser, utifrån min frågeställning kring hur skolans pedagoger samarbetar kring framtagning av hjälpverktyg, undervisning och uppföljning, olika former av samarbeten mellan specialpedagog och lärare. Detta är en semistrukturerad intervjustudie med en kvalitativ ansats. Mot bakgrund av tidigare forskning från bland annat Svärdemo Åberg (2003) och Alatalo (2011) gällande vikten av tillgång till hjälpverktyg för bättre resultat, är mitt syfte att vid sidan av samarbetet mellan pedagogerna också undersöka vilka hjälpverktyg som finns och används i undervisningen. Studiens resultat pekar även på vikten av kunskapsutveckling hos lärare och hur möten kan anordnas och ligga till grund för utbyte av kunskap och erfarenhet, mellan olika yrkesgrupper. Förutom förekomsten av hjälpverktyg belyser denna studie även informanternas olika former av samarbeten, med betoning på utvärdering och uppföljning av elevers utveckling samt planering av olika insatser i undervisningen. 

Tilldelningsdatum2021-jan.-27
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Asklund (Handledare) & Christoffer Dahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • hjälpverktyg
  • samarbete med specialpedagog
  • dator
  • ipad
  • inläsningstjänst

Citera det här

'