Samarbete och samverkan mellan lärare och specialpedagog
: med fokus på tid och specialpedagogens uppdrag

 • Therese Bergman
 • Johanna Nyberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Lärare och specialpedagog har en betydande roll i elevers lärande och utveckling men där läraren anses vara den viktigaste personen, då den möter eleven i klassrummet. Specialpedagogens roll är att bidra med fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet och vara en rådgivande samtalspartner för läraren. Då läraren inte kan förväntas inneha all kunskap om elevers olikheter och förutsättningar krävs samarbete och samverkan med specialpedagog. I föreliggande studie belyses hur samarbete och samverkan mellan lärare och specialpedagog kan fungera med fokus på hinder och möjligheter och specialpedagogens roll i samarbete och samverkan. Metoden utgörs av en enkätstudie som analyseras kvalitativt och som besvarats av både lärare och specialpedagoger som arbetar i årskurs 7–9 på 20 olika skolor. Resultatet visar att specialpedagoger beskriver att samarbete och samverkan sker vid elevmöten, dokumentation och vid provsituationer. Lärare beskriver att samarbete och samverkan sker kring pedagogisk utredning, åtgärdsprogram samt provstöd. Hinder för samarbete och samverkan uppges vara tidsbrist och organisatoriska delar såsom schemaläggning och arenor för samarbete och samverkan. Men å andra sidan kan organisationen också möjliggöra samarbete och samverkan genom att tid avsätts och specialpedagogens uppdrag tydliggörs. En förutsättning för lyckat samarbete och samverkan är att rektor prioriterar detta. Slutsatser som kan dras utifrån studien är att det samarbete och samverkan som sker är givande med önskemål om att detta utökas. Lärare efterfrågar mer stöd i undervisningen av specialpedagog men specialpedagog vill arbeta med skolutveckling.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCatarina Grahm (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • hinder
 • kategoriskt perspektiv
 • lärare
 • möjligheter
 • relationellt perspektiv
 • samarbete
 • samverkan
 • specialpedagog
 • systemteori

Citera det här

'