Samarbete runt invandrarelever i skolsvårigheter och Interkulturella aspekter på det specialpedagogiska uppdraget

 • Anncie Bagge Carlson
 • Anna Odén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrunden till den här studien finns i de resultat som framkom av studie I: Elever med svenska som andraspråk i mångkulturella skolor – Bakgrundsfaktorer Tester och Utredningar (Odén och Bagge, 2006). Det resultat vi där kom fram till pekade mot att samarbetet runt invandrarelever i skolsvårigheter var bristfälligt. Det är samarbetet som vi valt som ingång till studie II. Det syfte som vi enades om var att undersöka det interkulturella samarbetet runt några elever i skolår F-5 med invandrarbakgrund, före och i samband med att en provskolgång/inskrivning i särskolan diskuteras. I detta ville vi särskilt beakta specialpedagogens roll. Ett delsyfte var att undersöka vilka tankar om ett interkulturellt perspektiv på skolutveckling/samarbete som skolledare och pedagoger har, samt specialpedagogens roll i detta sammanhang. Vi har gett studien en teoretisk inramning genom att presentera ett ganska brett spektra av infallsvinklar. Dessa infallsvinklar har på olika sätt betydelse för studiens syfte. Som forskningsstrategi för studie II har vi använt oss av fallstudier, två skolfall och fyra elevfall. Skolorna som deltog valdes ut genom ett lottningsförfarande. Underlaget fick vi genom en enkätundersökning som skickades till samtliga F-5 skolor i den aktuella kommunen. Valet av fallstudier gjorde det möjligt att använda både kvalitativa intervjuer och dokumentgranskning. Respondenterna var skolaktörer som deltog i det vardagliga arbetet med de fyra eleverna. De granskade dokumenten omfattar allt från den kommunala planen till dokumentation i samband med de enskilda eleverna. Dom resultat vi kom fram till efter en hermeneutisk analys pekar mot stora brister i samarbetet runt elever med invandrarbakgrund och i skolsvårigheter. Men vi finner även en medvetenhet om att arbetet med kulturmöten är ett område som behöver utvecklas.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '