Samband mellan Utmattningssyndrom och Personlighet

 • Sonja Liljedahl

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Utmattningssyndrom (UMS) kan vara en följdsjukdom av arbetsrelaterad stress som belastar såväl arbetstagare som arbetsgivare. Föreliggande studie undersöker om det finns samband mellan UMS och personlighet. Deltagarna (N=101) besvarade ett webbaserat frågeformulär innehållande 77 frågor som behandlade generella frågor om deltagaren, arbetsbelastningen, känslor kring arbetet samt generella frågor om personligheten. Beträffande personlighet vi-sade resultaten att neuroticism var en prediktor för emotionell utmattning. Det fanns negativa samband mellan cynism, extraversion och vänlighet och ett positivt samband mellan cynism och neuroticism. Extraversion, vänlighet och samvetsgrannhet korrelerade positivt med per-sonlig prestation, och neuroticism korrelerade negativt med personlig prestation. Kontrollvari-ablerna var av stor betydelse och resultatet visar att låga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd var prediktorer för emotionell utmattning. Lågt socialt stöd predicerade cynism och kvin-nor skattade sig högre på cynism än män. Tillämpningen och betydelsen av denna studie för framtida forskning för UMS diskuteras.

  Tilldelningsdatum2016-juli-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePeter Jönsson (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • utmattningssyndrom
  • ums
  • personlighet
  • femfaktorteori
  • big five
  • arbetsbelastning
  • krav
  • kontroll
  • stöd

  Citera det här

  '