Sambandet mellan hjärnans funktioner och inlärning hos elever med ADHD och AST
: Ett försök att generera teori ur en litteraturstudie

 • Maria Senbom
 • Ann-Sofi Persson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med föreliggande examensarbetet är att genom en litteraturstudie försöka generera teori för hur den specialpedagogiska verksamheten kan dra nytta av forskningsresultaten gällande hur hjärnans funktioner fungerar i samband med inlärning vid ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) och/eller autismspektrumtillstånd (AST). Metoden som valts för denna studie är en kvalitativ litteraturstudie, där resultatet analyserats efter Grounded Theory. Vi har tagit del av relevant forskning och litteratur gällande hjärnans funktioner och det pedagogiska fältet för individer med ADHD samt AST i åldern 6–16 år. Resultatet gällande hjärnans funktioner visar att grunden till ADHD samt AST är biologisk betingad. Resultatet gällande de pedagogiska implikationerna visar på flera möjliga sätt att anpassa undervisningen och inlärningen för att stödja och hjälpa dessa elever. Litteraturen beskriver bitvis hur de ser länkar mellan hjärnans funktioner och de svårigheter som elever med ADHD och AST kan ställas inför i skolmiljön. I litteraturen kring vilka implikationer som föreslås för elever med ADHD och AST framkommer många likheter och att de gynnas av liknande insatser, men på olika vis. De slutsatser vi drar av resultatet är att individer med ADHD och AST har avvikelser i hjärnans funktioner samt dess nervsystem vilket beror på biologiska orsaker. Slutsatserna av de pedagogiska implikationerna gör sig gällande för övergripande områdena inom miljö, visuella hjälpmedel, struktur, bemötande samt uppgifters upplägg. Vi ser genom analysen även ett samband mellan de annorlunda funktionerna i hjärnan hos elever med ADHD och AST och vilka metoder som föreslås vara mest gynnsamma för kunskapsinhämtning. 

Tilldelningsdatum2021-juni-22
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Lüddeckens (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Pedagogik (50301)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • adhd
 • ast
 • hjärnans funktioner
 • inlärning
 • pedagogiska implikationer

Citera det här

'