Samhällskunskapslärarens utmaningar i det senmoderna samhället
: En kvalitativ intervjustudie om samhällskunskapslärarens demokratiuppdrag

 • Linnéa Ringholm

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Sammanfattningsvis har det skett en samhällsförändring från det moderna till det senmoderna samhället. Det är utifrån denna förändring av samhället som studien vill synliggöra och definiera den utmaning som samhällskunskapsläraren inom det senmoderna samhället kan stå inför när det gäller demokratifostran. Inom det senmoderna samhället har samhällskunskapsämnet förenklats till en teknik med en fokusering på att tillfredsställa individuella intressen. Tekniken kan beskrivas som ett medel för hur den enskilda individen ska fungera i samhället. Den senmoderna skolan genomsyras inte längre av en tydlig föreställning om det samhälleliga som den moderna skolan tidigare gjorde. Utifrån Aristoteles kan elevernas kunskapssyn i takt med samhällsutvecklingen beskrivas med en övergång från episteme till fronesis som därefter övergått till techne, som skapar en svårighet för samhällskunskapsläraren. Den teoretiska referensramen för studien kommer vara sociologisk inriktad med koppling till Zygmunt Bauman, Anthony Giddens och David Held. Utifrån studiens teoretiska referensram tar jag fasta på att den senmoderna skolan genomsyras av en techne syn som innefattar att synen på kunskap blivit ändamålsenligt. Motivationen inom den senmoderna skolan består av det som samhället förväntar sig, det vill säga anställningsbarhet då utbildning nu betraktas som en investering för ett framtida jobb. Studien består av en kvalitativ datainsamling i form av semistrukturerade intervjuer eftersom syftet är att belysa samhällskunskapslärarens resonemang om problemformuleringen, det vill säga människans uppfattningar om ett fenomen. Inom denna studie är det centrala hur samhällskunskapsläraren upplever möjligheter och begräsningar inom samhällskunskapsämnet i det senmoderna samhället, i förhållande till det demokratiska uppdrag som skolan har.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Samhällskunskap
 • lärare
 • moderna samhället
 • senmoderna samhället
 • samhällighet
 • Techne
 • demokrati

Citera det här

'