¨Samhällsplanering är jätteviktigt för hälsan då det påverkar hur jag väljer att röra på mig¨
: en kvalitativ studie om hur samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs kommun.

  • Stephanie Renfro

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Inledning: Samhällsplanering är i Sverige en stor anledning till att fysisk inaktivitet, övervikt och fetma har ökat i befolkningen. Den dagliga motionen har minskat avsevärt eftersom samhället är utformat så att individer inte ska behöva anstränga sig fysiskt. En hälsofrämjande och trygg samhällsplanering som möjliggör för fysisk aktivitet och aktiv transport är de viktigaste folkhälsoinsatserna för att kunna motivera individer till mer fysisk aktivitet. Syfte: Syftet var att undersöka hur kommunala och ideella aktörer upplevde att samhällsplaneringen påverkade vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs kommun.  Metod: Studien var av kvalitativ ansats med ett tvåstegsurval. Det genomfördes nio semistrukturerade intervjuer med sammanlagt 10 intervjudeltagare. Det empiriska materialet analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: Det framkom tre kategorier som besvarade hur samhällsplaneringen upplevdes påverka vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs kommun, nämligen: 1) Fysiska påverkansfaktorer såsom möjligheter till fysisk aktivitet och aktiv transport i närmiljö; 2) Sociala påverkansfaktorer såsom upplevd trygghet; och 3) Insatser för ökad trygghet och fysisk aktivitet som belyser kommunens pågående hälsoarbete samt behov och efterfrågan gällande en ökad trygghet och fysisk aktivitet. Slutsats: En samhällsplanering som främjar möjligheter till trygg aktiv transport och fysisk aktivitet i hela kommunen kan sannolikt öka vuxnas fysiska aktivitet. Aktiv transport framkom som den motionsform som är lättast för individer att anamma och vidmakthålla samt lyftes även fram som en viktig del att främja för att nå ökad fysisk aktivitet och en hälsosammare viktutveckling i kommunen.

Tilldelningsdatum2021-juli-09
OriginalspråkSvenska
HandledarePetra Nilsson Lindström (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

  • folkhälsa
  • fysisk aktivitet
  • hälsofrämjande arbete
  • samhällsplanering
  • trygghet

Citera det här

'