Samspelet mellan struktur, auktoritet och process
: rektorers beskrivning av fritidslärares hela arbetsdag

  • Ann-Charlotte Johansson
  • Jennie Kihlberg

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien var att skapa en förståelse för rektorernas organisering av fritidslärares arbetsdag och orsakerna till att organiseringen ser ut som den gör. I studien belyses rektorns perspektiv på hur de organiserar. Med utgångspunkt från komplexitetsteoretisk ansats har fem rektorer på fem skolor intervjuats. Med kvalitativ metod och med hjälp av semistrukturerade intervjuer har syftet och forskningsfråga besvarats. Studien beskriver tidigare forskning om rektorns organisering och fritidslärares arbetsdag. Studiens resultat visar på att det inte finns någon klar arbetsbeskrivning för lärare i fritidshem. Resultatet visar också att förutsättningarna för organiseringen skiljer sig åt. Vidare visar resultatet att det från en skola till en annan är oklart kring vilka arbetsuppgifter som ska tillfogas en fritidslärare.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledarePatrik Ehrlow (Handledare), Sara Lenninger (Examinator) & Maria Rosberg (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • rektor
  • fritidshem
  • organisering
  • komplexitet

Citera det här

'