Samtal i en specialpedagogisk kontext
: En studie om speciallärares och specialpedagogers erfarenhet av pedagogiska samtal

  • Elisabeth Félix
  • Björn Örjangård

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I samband med fältstudier inom ramen för vår utbildning till speciallärare blev vi uppmärksammade på och intresserade av hur man bland speciallärare och specialpedagoger tänker kring de samtal man leder eller deltar i via sin profession. Syftet med denna studie är att undersöka speciallärares och specialpedagogers erfarenhet av olika typer av pedagogiska samtal som de deltar i. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi undersöka följande frågeställningar: Vad är ett pedagogiskt samtal enligt informanterna? Vilket eller vilka begrepp använder informanterna när de pratar om samtal? Vilka egenskaper bör en god samtalsledare besitta? Vilka möjligheter och hinder finns det för pedagogiska samtal? Den teoretiska ansatsen vi valt att ha med i vårt arbete är den sociokulturella teorin. De analysbegrepp vi valt att fokusera på är den proximala utvecklingszonen samt mediering. Sammanfattningsvis visar resultatet bland annat att samtal har en viktig funktion för specialpedagogisk personal. Denna funktion är till exempel att skapa och upprätthålla goda relationer, men också att fördjupa sig i och hantera komplexa situationer som kan uppstå i en skolkontext. Det framgår också vad deltagarna i studien anser är betydelsefulla förmågor som en kvalificerad samtalsledare bör besitta. En slutsats i detta arbete är att samtalets kvalitét i hög grad är beroende av att det leds av en professionell aktör med teoretisk kunskap, erfarenhet och lämplighet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Elise Persson (Handledare), Helena Sjunnesson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Kommunikation
  • professionella samtal
  • speciallärare
  • specialpedagog
  • specialpedagogik

Citera det här

'