Samtalets betydelse för barns läsutveckling – en jämförelse mellan två skolor

 • Gith Leonhardt
 • Åsa Magnusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien har varit att undersöka om samtalet i klassrummet kan ha någon inverkan på barnets läsutveckling och i så fall vilka eventuella betydelser samtalet har för barnets läsutveckling. I studien av samtalets roll för elevens läsutveckling ingår en beskrivning av hur elever och lärare samtalar i klassrummet. Det är således de lärarledda samtalen, den verbala kommunikationen som ägt rum i klassrumsmiljön, som studien fokuserats på. I studien användes kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder; observationer, samtal med pedagogerna samt läsutvecklingsschema, då två kommunala skolor jämfördes. Skola A profilerar sig inte på något specifikt sätt, medan Skola B arbetar i ett så kallat språkspår där undervisningen genomsyras av samtal, bildstöd och teckenstöd. I detta språkspår finns ett fåtal elever med språklig problematik; dessa elever har inte att inkluderats i studien, eftersom resultaten då inte hade blivit jämförbara. Valet av skolor gjordes med anledning av att synliggöra om skolornas olika metodval har inverkan på elevernas läsutveckling. I årskurs två på Skola A och Skola B genomfördes ett läsutvecklingsschema för att på ett tydligt och konkret sätt mäta elevernas läsutveckling. Resultatet visar att språkspåret, Skola B: s elever hade bättre resultat på läsutvecklingsschemat.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '