Samverkan i primärvården
: sjuksköterskor på vårdcentral och deras erfarenhet av samverkan med sjuksköterskor inom hemsjukvården

  • Isabelle Nordin
  • My Ottesen Zimmergren

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund: Socialstyrelsens utformning av primärvårdens uppdrag beskriver att det ligger i primärvårdens ansvar att samverka med andra vårdaktörer. Regeringens utredning för att säkra god och nära vård i samverkan visar att det saknas gemensam syn på samverkan vilket leder till att vården inte blir ändamålsenlig. Sjuksköterskan ansvarar för att samverka med andra vårdaktörer för att uppnå en god och säker vård. Syfte: Att inom primärvårdens vårdcentraler undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att samverka med sjuksköterskor i hemsjukvården. Metod: Studien utgick från en kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes med elva sjuksköterskor inom primärvårdens vårdcentraler i Nordvästra Skåne. Insamlade data analyserade med kvalitativ innehållsanalys utifrån Burnads fyra stegs modell. Resultat: Sjuksköterskornas erfarenhet av samverkan var att det både finns hinder samt förutsättningar. Resultatet visade att samverkan påverkas av de kommunikationsvägar sjuksköterskorna använder sig av. Kommunikationen sker via indirekt kontakt eller direkt kontakt. I resultatet framkommer det även vilka förutsättningar som behövs för att uppnå kvalité i samverkan. Samverkan påverkas av kvalitén i informationsöverföringen samt att det finns goda relationer sjuksköterskorna emellan. Resultatet visar också att möjligheten till samverkan påverkas av de förutsättningar och uppdrag organisationerna har. Slutsats: Samverkan i hälso- och sjukvård är komplext vilket har visat sig bero dels på att sjuksköterskorna i de olika organisationerna arbetar långt ifrån varandra.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Rask (Handledare) & Lina Behm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Erfarenhet
  • hemsjukvård
  • primärvård
  • samverkan
  • sjuksköterska

Citera det här

'