Samverkan med fritidshemmet
: Främjande faktorer, upplevelser samt förväntningar ur ett vårdnadshavarperspektiv

  • Nathalie Andersson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser och förväntningar vårdnadshavarna till barn inom den anpassade grundskolan har av samverkan med fritidshemmet, samt vilka faktorer de anser främjar samverkan. Samverkan mellan vårdnadshavare och fritidshem är av stor betydelse eftersom relationen påverkar barnen och deras prestationer, då fritidshemmet är en komplettering till skolan (Skolverket, 2022a). För att skapa en god samverkan krävs det tillitsfulla relationer där alla parter respekterar varandra samt varandras kompetenser och kunskaper. Det teoretiska perspektivet är Danermarks (2000) teori om samverkan, metoden som använts för att samla in empirin är kvalitativa semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats tematiskt. Studiens resultat visar att en av de stora bidragande faktorerna till att främja en god samverkan enligt vårdnadshavarna är kommunikation, lyhördhet samt relationen till personalen i fritidshemmet. Genom att identifiera de faktorer vårdnadshavarna anser främjar samverkan med fritidshemmet, kan studien ge personalen inom fritidshemmet verktyg för att upprätthålla och stärka samverkan med vårdnadshavare.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnnette Persson (Handledare), Hilma Holm (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • anpassad grundskola
  • fritidshem
  • förväntningar
  • upplevelse
  • samverkan
  • vårdnadshavare

Citera det här

'