Samverkan mellan lärare och specialpedagoger
: En undersökning av hur lärare upplever samverkan med specialpedagoger för att skapa inkluderande skolor

  • Marcus Andersson
  • Terje Sundberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

För att skolan ska kunna lyckas med att jobba för inkludering så att alla elever känner sig välkomna och delaktiga så är det viktigt med samverkan mellan specialpedagoger och lärare.
Studiens syfte är att undersöka hur lärare upplever samverkan med specialpedagoger för att skapa en inkluderande skola utifrån frågeställningen:
Hur upplever lärare samverkan med specialpedagoger när det kommer till att skapa en inkluderande verksamhet?
I den tidigare forskningen står det att samverkan mellan specialpedagog och lärare har stor betydelse för hur bra skolan kan jobba med att skapa en inkluderande verksamhet. Specialpedagogerna behöver jobba nära lärarna.
Det teoretiska ramverket handlar om att definiera inkludering och om det kommunikativa, relationsinriktade perspektivet KoRP som analyserar inkludering utifrån kommunikation, delaktighet och lärande.
Metoden i examensarbetet har varit semistrukturerade intervjuer som genomförts med sju lärare som jobbar i högstadiet, där intervjufrågorna utformats från det teoretiska ramverket. I resultatet framgår det att vissa lärare blivit provocerade av specialpedagogerna eftersom de kommit med expertråd som inte fungerat i verkligheten. Några lärare utrycker att de inte vill bli skrivna på näsan av specialpedagogerna men att de gärna tar mot råd när de har behov av detta. Ett mönster är att lärarna vill ha specialpedagogen nära sig i arbetslaget men inte i klassrummet.
Studien visar på att specialpedagogens samverkan med lärarna blir avgörande för hur bra skolan lyckas med att inkludera så många elever som möjligt i skolan. De flesta lärarna har ett kategoriskt tankesätt där problemet ligger på eleven som specialpedagogen ska hjälpa utifrån insatser på individnivå när det egentligen hade behövts en samverkan utifrån att skolan försöker möta alla elever och få dem delaktiga i skolan.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLinda Petersson-Bloom (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • inkludering
  • delaktighet
  • kommunikation
  • lärande
  • samverkan

Citera det här

'