Samverkan mellan skola och fritidshem
: Påverkansfaktorer utifrån ett maktperspektiv

 • Maria Larsen
 • Micki Ågren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med vårt arbete har varit att undersöka samverkan mellan lärare i fritidshem och grundskollärare, genom att belysa olika påverkansfaktorer utifrån ett maktperspektiv. För att kunna besvara våra frågeställningar fann vi genom tidigare forskning påverkansfaktorer på samverkan utifrån ett maktperspektiv och vi kategoriserade dem i underrubriker i både tidigare forskning samt i analys och resultat. Påverkansfaktorer på samverkan som vi identifierade och utgick ifrån var utbildning till lärare, yrkesidentitet, skillnader mellan lärare i fritidshem samt grundskollärare, yrkesstatus, ledning/ styrning och slutligen en genomgång av samverkansbegreppet. Som metod valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av utbildare på lärosäten, rektorer, grundskollärare samt lärare i fritidshem. Informanterna tillhörde fyra olika grundskolor samt två olika lärosäten. Resultatet visade framför allt att samverkan var mer komplex än vi tidigare kunnat föreställa oss. Vi fann många olika påverkansfaktorer på samverkan, där ingen faktor gick att utesluta och alla faktorer samspelade. Ett intressant resultat var att det rådde stor okunskap på fältet kring vad samverkan faktiskt var för någonting. Vi kom fram till att lärare i fritidshem hade en lägre status i relation till grundskollärare, vilket också inverkade på samverkan. Ett annat intressant resultat var att samverkan inte fanns med som ett undervisningsmoment i lärarutbildningarna, men ändå förväntades lärargrupperna samverka på fältet samtidigt som ledningen visade ett bristande intresse. Det var viktigt att skriva detta arbete då samverkan alltid kommer att vara viktig för skolans organisation där eleverna erbjuds en varierad undervisning, samtidigt som grundskollärares perspektiv på samverkan var ett orört forskningsområde.

Tilldelningsdatum2021-aug.-09
OriginalspråkSvenska
HandledareHilma Holm (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • makt
 • samverkan
 • fritidshem
 • grundskola
 • påverkansfaktorer
 • status
 • hierarki

Citera det här

'