Samverkan – Utmaningar och möjligheter
: Grundlärares perspektiv på samverkan med fritidslärare

 • Jane Larsson
 • Jörgen Olsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur samverkan mellan grundlärare och fritidslärare uppfattas ur grundlärares perspektiv. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats eftersom fokus ligger på att lyssna till deltagares åsikter och tankar kring ett visst fenomen. Semistrukturerade intervjuer användes och empirin är tolkad utifrån en samverkansteoretisk begreppsram. Forskningen som översikten baseras på är både svensk och utländsk och presenteras i kategorierna: Avsikten med samverkan mellan skola och fritidshem, Samverkan på organisationsnivå samt Samverkan på verksamhets- och individnivå. Studiens resultat visar på att de intervjuade grundlärarna har en positiv syn på fritidslärares närvaro i klassrummet. Det har dock mindre med professionen och mer med personkemi och samsyn kring eleverna att göra. I intervjuerna framkommer också en brist gällande insyn i varandras uppdrag och förutsättningar. Tid att samverka finns sällan och beror mycket på bristande styrning organisations-mässigt i form av schemaläggning. Samverkan och samarbete förekommer dock frekvent då individer tar stort egenansvar för att så ska ske eftersom vinsterna är så uppenbara.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMattias Nilsson Sjöberg (Handledare), Erika Hansson (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • fritidslärare
 • grundlärare
 • lärare i fritidshem
 • samhörighetskänsla
 • samverkan
 • samverkansteori
 • skola

Citera det här

'