Se barnet på nytt varje dag
: En kvalitativ studie kring barns kulturella ramar

 • Sandra Brorsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagogerna i förskolan undersöker och tar till vara på barns olika kulturella ramar i sin planerade verksamhet. Denna studie har fokus på matematik och begreppet rumsuppfattning. För att studera detta gjordes en litteraturstudie för att kunna definiera vad en kulturell ram är för något. En pedagog beskriver att en kulturell ram för ett barn är de erfarenheter och dom uppfattningar som de har fått/lärt sig under tiden de levt. Vidare undersöktes hur pedagogers syn är på matematik i förskolan?  samt vad som räknas till begreppet rumsuppfattning? Efter det genomfördes kvalitativa intervjuer med fem pedagoger verksamma på olika förskolor. Resultatet visar på att pedagoger idag är intresserade av matematiken i vardagen och medvetna om hur viktigt det är att aktivt arbeta med matematiken. Att det är genom språket som djupare förståelse för begreppen kan bildas. Pedagogens roll är snarare att visa på begreppen i vardagen än att ha planerad verksamhet kring ämnet. Att kartlägga barns förkunskaper är något som de flesta pedagoger önskade större möjligheter till, att det idag inte skedde i den önskvärda omfattningen. Den kartläggningsmetod som främst användes var observationer av olika varianter.

  Tilldelningsdatum2010-nov.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Charlotte Lindner (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • kulturella ramar
  • förkunskaper
  • planering
  • förskola
  • rumsuppfattning
  • matematik
  • pedagogik

  Citera det här

  '