Se inte hinder, se möjligheter!
: konflikthantering ur ett förskollärarperspektiv

  • Jessica Magnusson
  • Sofia Ax

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare säger att de arbetar med konflikthantering i förskolan i mötet med barnen. Vi uppmärksammade intresset för konflikthantering under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), då vi observerade förskollärarens förhållningssätt med barnen. Vår forskningsmetod bestod av ett frågeformulär som skickades ut via mail till rektorerna på utvalda förskolor. De utvalda förskolorna var sedan tidigare kända av oss, det vill säga att de valdes ur ett bekvämlighetsurval. Studiens resultat har visat att olika strategier tillämpas beroende på barnets ålder samt vilken relation förskolläraren har till barnet. Resultatet visade även att ett flertal betydande faktorer är avgörande i hur en konflikthantering kan ske. Studiens alla delar har tagit avstamp i det relationella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. 

Tilldelningsdatum2021-jan.-05
OriginalspråkSvenska
HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Christoffer Dahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Annan samhällsvetenskap (509)

Nyckelord

  • konflikthantering
  • konflikt
  • förhållningssätt
  • relationer

Citera det här

'