Se mig
: En litteraturstudie om relationen mellan sjuksköterskan och patienten med ätstörningsproblematik

  • Elsa Ahrnbom
  • Elvira Ripa

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Omkring 190 000 personer i Sverige lider av en ätstörning, men det beräknad finnas ett stort mörkertal. En god relation mellan sjuksköterska och patient behövs för att patienten ska känna meningsfullhet. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa patienten uppleva välbefinnande.
Syfte: Syftet var att beskriva vad som kan påverka relationen mellan sjuksköterska och patient med ätstörningsproblematik.
Metod: Litteraturstudien resulterade i 11 kvalitativa artiklar. Databaserna Cinahl Complete och PsychInfo användes.
Resultat: Resultatet resulterade i tre kategorier: Förutsättningar för att utveckla relationen, Hinder i utvecklingen av relationen och Rollbalansen mellan sjuksköterska och patient.
Diskussion: Metoddiskussionen utgick från trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och verifierbarhet (Shenton, 2004). De tre fynd som framkom i resultatdiskussionen var Att se patienten, Vikten av en fungerande organisation och Sjuksköterskans professionalitet och uppfattningar. Fynden kopplades till McCormack och McCance (2017) modell Person-centred Practise Framework, samt Orlandos (1961) omvårdnadsprocess.
Slutsats: Litteraturstudien har visat att det kan vara centralt att erbjuda utbildningar gällande ätstörningar till all hälso-och sjukvårdspersonal för att bredda kunskap och förståelse.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareGabriella Nilsson (Handledare) & Ann-Christine Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • relation
  • sjuksköterska
  • patient
  • ätstörning

Citera det här

'