Se mig som jag är
: Patienters upplevelser av bemötande inom vården

 • Anneli Rehnström
 • Hanna Midelf

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Hur bemötande upplevs påverkas av många olika faktorer och beskrivs som ett svårdefinierat begrepp. Hälso- och sjukvårdspersonalen skapar sitt bemötande bland annat genom hur de tar emot och hälsar på patienterna. Även hur kroppen är riktad i förhållande till patienterna och anhöriga har en inverkan på upplevelsen av bemötandet. I hälso- och sjukvården sker flera tusentals möten varje dag och mötena blir på många sätt avgörande för patienternas upplevelse av den vidare vårdkontakten. Metod: Litteraturstudien gjordes med fokus på omvårdnad och vetenskapliga artiklar söktes i Cinahl, PubMed och SweMed. Valda artiklar granskades. Resultat: Materialet resulterade i fyra teman; människovärde, omhändertagande, information och konversation, respekt och glädje. Litteraturstudien visade att patienter upplever mycket olika känslor och tankar i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Många faktorer påverkar hur mötet upplevs. Diskussion: Patienter upplever mötet på olika sätt och liknande faktorer påvisas i flera studier. Dock finns skiljaktigheter i huruvida upplevelsen av den specifika faktorn är positiv eller negativ. Slutsats: Författarna ansåg efter litteraturstudiens genomförande att mer forskning på begreppet bemötande ur ett patientperspektiv hade behövts. Inom hälso- och sjukvården är det av vikt att ha god kännedom om patienters upplevelser av bemötande för att kunna skapa god omvårdnad.

  Tilldelningsdatum2010-mars-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJane Björkman (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • bemötande
  • information
  • patient
  • samtal
  • möte

  Citera det här

  '