Service Management - har banken lyckats möta kundernas efterfrågan vad gäller utbud och kvalitet?

  • Hanna Nilsson
  • Jeanette Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syfte:

Identifiera vad befintliga företagskunder vill ha för service. Detta för att banken ska behålla och vårda sina kunder samt skapa konkurrensfördelar.

Metod:

För att komma fram till svaret på vår problemformulering använder vi oss av intervjuer, enkäter och företagsbesök. Informationen vi får fram ur dessa jämför vi sedan med våra teorier.

Slutsats:

Kristianstads Sparbank har i nuläget ett serviceutbud som stämmer väl överens med vad deras företagskunder efterfrågar. Banken har lyckats väl med sanningens ögonblick då företagen generellt ger höga medelbetyg på den service som banken erbjuder. De mest intressanta slutsatserna har vi kunnat dra utifrån kommentarerna på enkäten. Det som företagen är mest missnöjda med är internetbanken, avgifter och räntan.

______________________

Purpose:

To identify what kind of service existing customers want. This is because the bank should be able to keep and nourish their customers.

Method:

To answer the problem we use interviews, opinion polls and company visits. The information we gain we then compare to our theories.

Conclusion:

Kristianstads Sparbank now has a service supply that well agrees with what the customers’ demand. The bank has succeeded with the moment of truth when the companies give high grades to the service the bank offers. The most interesting conclusions we have drawn from the comments on the opinion poll. What the companies are most dissatisfied with is the internetbank, fees and the interest.

The dissertation is written in Swedish.

Tilldelningsdatum2004-juni-01
OriginalspråkSvenska

Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

Citera det här

'