Sexualitet hos äldre personer på särskilt boende: Sjuksköterskors perspektiv
: En allmän litteraturstudie

 • Beatrice Duhan
 • Susanne Björnsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: En personcentrerad vård innefattar hela personens behov där sexualitet och sexuell hälsa är en viktig del för att uppnå välbefinnande. Sjuksköterskor har en viktig roll genom sitt ansvar för omvårdnaden kring äldre personer på särskilt boende. På särskilt boende minskar den privata sfären, vilket kan vara ett hinder för sexuella uttryck för de boende. Sexualitet är synonymt med förtrolighet, ömhet, närhet och intimitet. Förutsättningar för sexualitet och sexuell hälsa genom hela livet förändras och påverkas av sjukdom eller förlust av partner vilket sjuksköterskor behöver ha kunskap om. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bemöta äldre personers behov av sexualitet och sexuell hälsa på särskilt boende. Metod: En allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes med analys och granskning av artiklar från databaserna Cinahl Complete, PsycINFO och PubMed. Resultat: Resultatet är baserat på nio vetenskapliga artiklar om sjuksköterskors upplevelser. Resultatet redovisas i tre huvudkategorier vilka är Personliga upplevelser, Sjuksköterskors utmaningar och Obekväma och utmanande upplevelser Sjuksköterskorna upplevde obehag och hade till stor del en negativ attityd till äldre personers sexualitet. Behovet av utbildning och ledarskap lyfts, samt olika strategier för att hantera att negativa upplevelser skulle förekomma. Sjuksköterskors känslor påverkade vårdrelationerna till de äldre personerna på särskilt boende. Diskussion: Studiens trovärdighet har bedömts utifrån begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, verifierbarhet och överförbarhet. Resultatet diskuteras utifrån sjuksköterskans kärnkompetenser där tre fynd lyfts upp. Fynden utgjordes av Egna upplevelser och erfarenheter påverkar bemötandet, Copingmekanismer och Behovet av utbildning.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Upplevelser
 • Sjuksköterskor
 • Bemötande
 • Äldre personer
 • Särskilt boende
 • Sexualitet
 • Sexuell hälsa

Citera det här

'