Sitt still och räkna!
En undersökning om vilka faktorer som påverkar motivationen i ämnet matematik för elever i skolår 5.

 • Anna Engqvist
 • Sara Persson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas motivation i ämnet matematik ur ett elevperspektiv. I undersökningen deltog 16 elever i skolår 5 och det genomfördes kvalitativa enskilda intervjuer. Utifrån intervjuernas resultat presenteras elevernas syn på vilka faktorer som påverkar deras motivation i ämnet matematik. Undersökningen lyfter fram en rad olika aspekter som kan påverkas elevernas motivation och några av faktorerna som presenteras är läromedel, kommunikation, delaktighet och påverkan. I uppsatsen redogörs resultaten av intervjuerna i förhållande till aktuell forskning och teoretisk bakgrund med avseende på motiverande faktorer. Vår undersökning åskådliggör att eleverna är eniga kring ett antal faktorer som påverkar motivationen i ämnet matematik. Eleverna nämner samarbete som en viktig faktor för motivationen, de anser att det är roligare när de får arbeta tillsammans. De talar även om att de vill arbeta med olika material, gärna kreativt och laborativt. Eleverna påtalar vikten av lärarens betydelse och betydelsen av varierad undervisning.

  Tilldelningsdatum2012-okt.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Charlotte Lindner (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • matematik
  • motivation
  • self-efficacy
  • läromedel
  • kommunikation
  • samarbete

  Citera det här

  '