Självförtroendet är betydelsefullt! – en undersökning om självförtroendets betydelse för läs- och skrivutvecklingen

 • Petra Sivhult
 • Christina Sköld

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Utgångspunkten för vårt arbete var vår övertygelse om att självförtroendet inverkar vid elevers läs- och skrivutveckling. Syftet med arbetet var att göra en jämförelse mellan författares och verksamma pedagogers syn på vilka faktorer som är betydelsefulla för elevens självförtroende i samband med läs- och skrivutveckling. För att kunna göra denna jämförelse genomförde vi intervjuer med verksamma pedagoger och tog på så vis reda på deras åsikter. Undersökningen visade att alla pedagogerna tyckte att elevens självförtroende påverkar dess läs- och skrivutveckling vilket även förstärks av författarna i litteraturgenomgången. De faktorer som, enligt de intervjuade pedagogerna, är betydelsefulla för elevens självförtroende är främst hemmet och föräldrarna, krav och beröm. Denna uppfattning kommer till viss del även till uttryck i den litteratur vi läst, även om denna oftast har en annan fokus i resonemanget som gör det djupare. Vår undersökning visade också att de verksamma pedagogerna anser att pedagogen kan stärka elevens självförtroende, allmänt genom sitt förhållningssätt och specifikt genom sin ansträngning att anpassa undervisningen till varje elevs behov. Denna syn har de intervjuade pedagogerna gemensamt med författare som t.ex. Atterström (2000) och Smith (2000).

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '