Självreglering, känslor och måluppfyllelse
: Betydelsen av ett önskat jag-tillstånd för att nå mål

 • Ulrika Holmbring

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Ambitionen med föreliggande studie var att bidra till kunskap om hur individers sätt att leda sig själva samverkar med upplevelsen av att nå mål i tillvaron. Självreglering undersöktes utifrån teorin om självdiskrepans. Teorin beskriver att diskrepansen mellan ett önskat jag-tillstånd och ett upplevt jag-tillstånd får implikationer på beteende och ger sårbarhet för olika känslor. Syftet med studien var att undersöka samband mellan självreglering och måluppfyllelse och om dessa samband modereras av känslor. Vidare undersöktes explorativt den indirekta effekten av Self Efficacy respektive narcissism på sambandet mellan typ av självreglering och måluppfyllelse. En webbaserad enkät distribuerades till författarens nätverk och de som önskade distribuerade enkäten vidare. Sammanlagt valde 60 personer att delta i studien. Resultatet av studien visade att det fanns ett positivt samband mellan strävan efter ett önskat idealt jag-tillstånd och måluppfyllelse i det sampel som undersöktes. Dessutom bekräftade studien sambandet mellan tron på den egna förmågan och måluppfyllelse som beskrivits i tidigare forskning, Eftersom beteenden och känslor är centrala fenomen i individers tillvaro argumenteras för vikten av att utveckla kunskapen om olika självdiskrepanser och hur dessa påverkar individers beteenden och känslor. De operationaliseringar av självguiderna promotion och prevention som använts för att undersöka självdiskrepans behöver utvecklas och förtydligas. Utveckling av robusta mätmetoder för dessa variabler inklusive utveckling av robusta mätmetoder för känslor är områden för framtida forskning och avgörande för att kunna dra slutsatser från studier för att utveckla självdiskrepansteorin.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareEmma A. Renström (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Magisterprogram i psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (50101)

Nyckelord

 • självdiskrepans
 • självreglering
 • promotion
 • prevention
 • känslor
 • måluppfyllelse
 • narcissism

Citera det här

'