Självskadebeteende inom somatisk vård
: En litteraturstudie utifrån vad som påverkar sjuksköterskors attityder

 • Hanna Blixt
 • Julia Olofsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i hela världen och således även självskadebeteende. Självskadebeteende kan definieras som att handlingen är avsiktlig och har ett syfte att skada kroppen utan att ta sitt liv. Sjuksköterskors attityder påverkas av vilka personer de är och visar sig genom deras handlingar och beteende. Detta påverkar i sin tur sjuksköterskors omvårdnad som ska utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att lyssna på patientberättelsen och skapa ett partnerskap. Syfte: Syftet var att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors attityder gentemot personer med självskadebeteende inom somatisk vård. Metod: Litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt som baseras på sju kvalitativa och fem kvantitativa studier. Studierna inhämtades från Cinahl, Pubmed, Google Scholar och PsycInfo med publikationsår 2013-2021. Analysen genomfördes först på egen hand sedan sammanställde författarna detta tillsammans för att få fram huvudkategorier och subkategorier. Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre huvudkategorier och det är: Sjuksköterskors inställningar och känslor, sjuksköterskors kompetens samt vårdens organisation. Sjuksköterskors inställningar och känslor handlar om deras fördomar, känslor och att personer med självskadebeteende bör infinna sig i en annan kontext. Sjuksköterskors kompetens beskrivs utifrån vilken nivå av utbildning och erfarenhet de har. Slutligen handlar vårdens organisation om ledningen, ledarskap samt brist på tid och personal. Diskussion: Till resultatdiskussionen valdes tre centrala fynd ut: hur sjuksköterskors fördomar, känslor och utbildning påverkar deras attityder. Slutsats: Attityder påverkas av sjuksköterskors kompetens, inställningar, känslor och vårdens organisation.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna-Karin Edvinsson (Handledare) & Gerd Röndahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Självskadebeteende
 • attityder
 • sjuksköterska
 • somatisk vård
 • patient
 • personcentrerad vård
 • psykisk ohälsa

Citera det här

'