Självskattad hälsa och kroppsbildsuppfattning
: - En kvantitativ studie av gymnasieungdomar

  • Solita Palén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Tidigare forskning inom ämnet kroppsbildsuppfattning har till största del utgått från ett patogent perspektiv. Fokus har utgjorts av att eliminera orsaker till en negativ kroppsbild, istället för att försöka förstå hur faktorer som bidrar till en positiv kroppsbild kan främjas, vilket vidare också leder till hälsofrämjande beteenden. I motsats till tidigare forskning var därför föreliggande studies syfte att undersöka om det fanns en korrelation mellan gymnasieungdomars självskattade hälsa och kroppsbildsuppfattning utifrån ett salutogent perspektiv. Studiens metod har byggt på en kvantitativ enkätundersökning som bestod av de validerade mätinstrumenten Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) och Body appreciation scale 2 (BAS-2). SHIS mäter hälsa utifrån ett salutogent perspektiv, medan BAS-2 används för att mäta individens kroppsuppskattning ur ett positivt perspektiv, vilket är en betydande del av en individs kroppsbildsuppfattning. Studiens resultat kunde påvisa en medelstark positiv korrelation (r= 0,468) p=0,001 mellan självskattad hälsa och kroppsuppskattning. Flickor skattade sin hälsa signifikant högre än pojkar (p= 0,003), med 95 % säkerhet (CI= 1,590- 7,853) och hade också en högre kroppsuppskattning än pojkar på en signifikant nivå (p=0,001, 95 % CI= 2,845- 8,062). Konklusion: fortsatt forskning bör studera den subjektiva hälsan i relation till kroppsbildsuppfattning ur ett salutogent perspektiv, för att generera kunskap gällande vilka faktorer det är som gör att det finns en korrelation mellan hälsa och kroppsbildsuppfattning.

Tilldelningsdatum2019-juli-05
OriginalspråkSvenska
HandledareAtika Khalaf (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

  • självskattad hälsa
  • kroppsbildsuppfattning
  • salutogenes
  • hälsofrämjande
  • ungdomar

Citera det här

'