Självupplevd oral hälsa hos gastric bypass-opererade individer

 • Gadier Saleh
 • Noura Rassa

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka hur gastric bypass-opererade individer upplever sin orala hälsa efter kirurgin. En empirisk studie med en kvalitativ ansats genomfördes. Datainsamlingen som användes var semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som underlag. Urvalet bestod av åtta informanter i åldrarna 24–64 och som valdes genom ett snöbollsurval. En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna. Resultatet redovisas utifrån temat Förändringar efter gastric bypass-operation relaterat till oral hälsa. Informanterna upplevde att de fått erosionsskador, karies, muntorrhet, oral halitosis och parodontala problem postoperativt. Samtliga informanter upplevde en försämrad allmänhälsa efter operationen och förändrade kostvanor som innebar att de började äta regelbundna måltider med korta tidsintervall. Slutsatsen av studien visar att informanterna upplevde en försämrad oral hälsa efter gastric bypass-operationen, där erosionsskador, karies, muntorrhet, oral halitosis och parodontala problem angavs till följd av de förändrade kostvanorna samt den påverkan på den allmänna hälsan som uppstod till följd av operationen. 

Tilldelningsdatum2021-juni-02
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Odontologi (30216)
 • Kirurgi (30212)
 • Klinisk medicin (302)

Nyckelord

 • fetma
 • gastric bypass
 • oral hälsa
 • orala hälsoproblem
 • självupplevd oral hälsa

Citera det här

'