Sjuksköterskan, patienten och tystnadskulturen
: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenhet vid bemötandet av patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp

  • Miriam Larsen
  • Malin Zilverframe

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskor erfar att det kan uppstå vissa begränsningar i bemötandet med patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp, vilket gör sjuksköterskor obekväma att samtala om det med patienten. Begränsningarna kan bero på olika faktorer, som sjuksköterskans kultur och uppväxt samt att de saknade utbildning i kommunikation kring sexuell hälsa- och ohälsa. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Metod: En allmän litteraturstudie som utgår ifrån tio vetenskapliga artiklar. Sökningen gjordes i tre databaser inom omvårdnad. Resultat: Sjuksköterskor kan i bemötandet med patienten erfar att det uppstår olika faktorer som kan påverka mötet med patienten samt påverkan på det egna måendet och att det saknas stöd och utbildning om sexuella övergrepp. Diskussion: Resultatdiskussionen baseras på tre fynd; hinder i mötet med patienten, den känslomässiga responsen hos sjuksköterskan och bristen på utbildning. Slutsatser som framkom var att etablera en rutin med att ställa frågor, hanteringsstrategier på arbetsplatsen i form av debriefing och fördjupad utbildning i ämnet.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskors erfarenhet
  • patientbemötande
  • sexuella övergrepp
  • kvalitativ studie

Citera det här

'