Sjuksköterskans möte med anhöriga efter ett trauma med dödlig utgång
: En litteraturstudie utifrån både sjuksköterskors och anhörigas perspektiv. / The nurses’ meeting with relatives after a trauma with lethal consequences: A literature review according to nurses’ and relatives perspective

 • Jonna Nilsson
 • Pia Sandberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: trauma är en svår kroppslig skada som uppkommit genom yttre våld. Eftersom sorg visar sig olika hos olika individer är det viktigt att kunna se sorgens olika uttryck. Anhörig är den person som patienten anger som sin närmaste. När någon som står en nära plötsligt avlider genom trauma, hamnar de anhöriga i en kris och reagerar och handlar utifrån den. Syfte: är att belysa akut- och intensivvårdssjuksköterskors bemötande av anhöriga vid oväntat dödsfall i ett trauma utifrån sjuksköterskors och anhörigas perspektiv. Metod: en allmän litteratur studie har gjorts och en kvalitativ innehållsanalys användes. Artikelsökning skedde i databaser men även manuellt. Därefter analyserades resultaten och meningsbärande enheter identifierades och kategoriserades. Resultat: i resultatet framkom fakta som presenterar hur sjuksköterskors bemötande är och bör vara. De anhörigas upplevelser och behov ligger till grund för hur sjuksköterskan kan utveckla sitt bemötande. De anhöriga fick i en studie rangordna de omvårdnadsåtgärder som för dem var viktiga. Slutsats: det framkom att sjuksköterskor inte anser sig ha tillräcklig kunskap och utbildning i bemötandet av anhöriga som förlorat någon i ett trauma. Det visade sig att anhöriga hade både positiva och negativa upplevelser av sjuksköterskans bemötande i en krissituation.

  Abstract in English:

  Background: the trauma is a severe injury incurred by external violence. Because grief is found in various different individuals, it is important to be able to see the mourning various guises. Relative is the person who is next to the patient. When someone close suddenly dies by trauma, ports the relatives in a crisis and react and act accordingly. Objective: to highlight the acute and intensive care nurses' treatment of relatives by an unexpected death in a trauma according to nurses’ and relatives perspective. Method: a general literature study has been made and a qualitative content analysis was used. Article search took place in various databases, but also manually. Since then analyzed the results and meaning-bearing units were identified and the categorized. Result: the results revealed facts that show how nurses' encounters are and should be. The family experiences and needs are the basis for the nurse to develop their encounter. The relatives were in a study ranking the nursing measures which was important for them. Conclusion: it emerged that nurses do not believe they have sufficient knowledge and training in responding to families who lost someone in a trauma. It turned out that relatives had both positive and negative experiences of the nurse response in a crisis situation.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '