Sjuksköterskans perspektiv på hälsofrämjande arbete för att förebygga undernäring hos äldre personer inom primärvården
: En systematisk litteraturöversikt

 • Charlott Fick
 • Ellen Gomér Nygren

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskor möter dagligen äldre personer i primärvård som bedöms ha ökad risk för undernäring. Äldre personer är en grupp i svenska samhället som har stor nytta av att bibehålla sin hälsa. Sjuksköterskors arbete är att främja hälsosamma matvanor samt förebygga risker kring undernäring. Sjuksköterskor har en viktig roll med sin kompetens att driva det hälsofrämjande arbetet kring äldre personers matvanor i rätt riktning och minska risken för undernäring. Syfte: Syftet är att sammanställa forskning om hälsofrämjande arbete för att förebygga undernäring hos äldre personer inom primärvården sett ur sjuksköterskans perspektiv. Metod: Metoden som använts för att besvara syftet är en systematisk litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman: Relation, Kommunikation, Tidsbrist och Kompetens. Betydelsen av meningsfulla relationer mellan sjuksköterskan, patient och anhöriga samt mellan övriga professioner framkom. Det fanns flertalet hinder när det kom till att arbeta med nutritionsvård. Tidsbrist var ett hinder då det inte avsattes tillräckligt med tid i schemat för att arbeta med nutrition. Att ha kompetens var en viktig del för sjuksköterskorna för att de skulle uppleva arbetet med nutrition som meningsfullt. Slutsats: Översikten kan inspirera till ytterligare forskning med fokus på sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med nutritionsvård hos äldre med risk för undernäring för att överbrygga gapet mellan forskning och praktik.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • äldre
 • undernäring
 • nutritionsbehandling
 • sjuksköterska
 • primärvård
 • erfarenhet
 • kvalitativa studier

Citera det här

'